ผศ.ทพญ.ดร.กมลภัทร จรรยาประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 •  ดุษฎีบัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟัน (โตเกียว,ญี่ปุ่น)
 •  วุฒิบัตร ทันตแพทยสภา

Dr.Kamolapatr Janyaprasert
Specialist: Orthodontist

 • Doctor of Dental Surgery (Chulalongkorn University) Clincal Diploma in Orthodontics
 • Ph.D in Orthodontics (Tokyo,Japan)
 • Orthodontic board of Thai Councils

ทพ. ทศพล ปั้นเทียน
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล

– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล

Dr.Thosapol Puntien
– First class honors, gold medal, doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university
– Master of science (MSc) in Orthodontics (international), Mahidol university

ดร.ทพญ.ศตดรัณ ชาญชัยฤกษ์
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาเอกทางคลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเอดินบะระ สหราชอาณาจักร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบใส 
 
Dr. Satadarun Charnchairerk
 • Doctor of Dental Surgery (DDS), Mahidol University
 • Higher Graduate Diploma in Operative Dentistry, Mahidol University
 • Doctor of Clinical Dentistry (DClinDent) in Orthodontics, University of Edinburgh, United Kingdom
 • Certified Invisalign Provider

ทพญ.เพียงขวัญ อธิปัตยกุล
ทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยฉางเกิง ประเทศไต้หวัน
– ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลไทเปฉางเกิงเมมโมเรียล ประเทศไต้หวัน

Dr. Piengkwan Atipatyakul : Orthodontist
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Khon Kaen university
– Master of science (MSc) in Orthodontics, Chang Gung university
– Recidency Training in Craniofacial Orthodontics, Taipei Chang Gung memorial hospital, Taiwan

ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทพญ. พิชามญชุ์ ไตรบำรุงสุข : ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Dr. Pichamon Tribumrungsuk : Orthodontist
– First class honors, doctor of dental surgery (DDS), chulalongkorn university
– Residency training program, Srinakarinwirot university

ทพญ.พรเพชร หรูจิตรวัฒนา
ทันตกรรมจัดฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Pornpetch Rujitwattana
– Second Class Honors, Doctor of Dental Surgery (DDS), Chulalongkorn university
– Master of science (MSc) in Orthodontics, Chulalongkorn university
– Higher Graduate Diploma in Orthodontics, Chulalongkorn university

ทพญ.ศิตวรรษ์ นวสัมฤทธิ์ 
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน Department of Craniofacial Orthodontics จาก Chang Gung Memorial Hospital ประเทศไต้หวัน
– ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน Master of Medical Science in Orthodontics จาก Graduate Institute of Dental and Craniofacial Science มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน

Dr.Sitawan Navasumrit
– Second class honors, Doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn University
– Residency Training in Department of Craniofacial Orthodontics, Chang Gung Memorial Hospital, Taiwan
– Master of Medical Science in Craniofacial Orthodontics , Graduate Institute of Dental and Craniofacial Science, Chang Gung University, Taiwan

ทพญ.ปริยากร สุขนิยม
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ประกาศนียบัตร บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr.Pariyakorn Sukniyom

 • Doctor of dental surgery(2nd Class Honours), Chulalongkorn University
 • Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree field of study Orthodontics. Chulalongkorn University

ทพ.ธงไชย พูนพิริยะ
ทันตกรรมจัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– กำลังศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่สาม

Dr.Thongchai Poonpiriya
– doctor of dental surgery(DDS), Mahidol University
– studying in residency program in Orthodontics (international) , Mahidol University (3rd year student)

ทพ.กิจพัฒน์ ลือสิงหนาท
ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Invisalign Provider 

Dr.Kitpat Lersinghanart

 • First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university
 • Master of science (MSc) in Orthodontics , Mahidol university

ทพ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ลาภบุญผล
ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 

Dr. Narongrit Larpbunphol

 • Doctor of dental surgery,prince of Songkla University
 • Doctor of Philosophy in Prosthodontic, Chulalongkorn University 

ทพญ.ชลลดา คำประสิทธิ์
รักษารากฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
– วุฒิบัติสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

Dr.chonlada khumprasit
– doctor of dental surgery (DDS), Mahidol university
– Diploma of the Thai Board of Endodontics.

ทพญ.ปทุมมาศ อลิสานันท์
ทันตกรรมรักษารากฟัน

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ศรีนครินทรวิโรฒ
– ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

Dr.Pathummas Alisanun
– Degree of Doctor of Dental surgery , Srinakharinwirot University
– Hidher Graduate Diploma Program in Endodontist , Srinakharinwirot University

ทพญ.วงศ์นาถ ปรีดาปราโมทย์

-ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 2

Dr. Vongnart Predapramote 

-Doctor of dental surgery, 2nd class honor, Chulalongkorn university

( กำลังศึกษาต่อ oper ปีที่ 3 )

ทพญ.นิโลบล วงศ์สายตา 
ทันตกรรมประดิษฐ์

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Dr. Nilobol Wongsaita 

 • First class honors, doctor of dental surgery (DDS), Chulalongkorn university
 • Master of science (Prosthodontics), Chulalongkorn university

ทพญ.กฤษณา สันตติพยุงกุล
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก

– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– ประกาศนียบัตรชั้นสูงศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Dr.Krisana Kaewpradit (Santatipayunkul) : Oral Surgeon
– Doctor of Dental surgery (DSS) : Chiang-mai University
– Hight Graduate diploma of Oral and Maxillofacial Surgery : Khonkean University

ทพญ.มานิตา อัครโชติสกุล

ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Dr.Manita Akarachotisakul

– Doctor of dental surgery(DDS),Western University

ทพญ.ฐิติพร โภครักษ์ 

ทันตกรรมทั่วไป

– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Dr.Thitiporn pokarak

– Doctor of Dental Surgery (D.D.S),Western University

ทพ.คณุตม์ แก้วสุวรรณะ

ทันตกรรมทั่วไป

-ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

Dr. Kanoot Kaewsuwanna

– Doctor of dental surgery (DDS), khon kaen university